Strategický plán

Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035 je základní rozvojový dokument, který určuje směr, kterým by se měl městský obvod do roku 2035 rozvíjet. Zjednodušeně se jedná o pomůcku při dlouhodobém plánování rozvoje nejen územních celků. Strategický plán fajnOVA CENTRUM navazuje na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na roky 2017-2023 (fajnOVA) a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se tímto připojuje k ostatním obvodům, které přijímají principy strategického plánování.

Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních PROJEKTŮ či AKTIVIT.

Vize MOaP 2035

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude v roce 2035 představovat atraktivní a živé centrum celého metropolitního regionu a bude tahounem rozvoje Ostravy. Bude městským obvodem s menším množstvím bariér bránicích jeho rozvoji a otevřený příležitostem. Díky vysoké kvalitě života bude narůstat počet a spokojenost jeho obyvatel.
Atraktivní a živé centrum
Moravská Ostrava a Přívoz se stane zajímavým místem pro místní obyvatele i návštěvníky k trávení volného času, a to i o víkendech či svátcích.

Centrum metropolitního regionu
Městský obvod bude fungovat nejen jako administrativní jádro Moravskoslezského kraje, ale vzhledem ke svým dalším funkcím i jako přirozené spádové centrum pro okolní sídla.
Otevřenost příležitostem
Impulsy přicházející zvenčí Úřadu městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu budou brány jako příležitost k vytvoření nové kvality a zlepšení jeho fungování. MOaP bude partnerem těch, kdo chtějí realizovat své aktivity na jeho území.

Méně bariér rozvoje
V městském obvodu bude omezen vliv bariér, které brání jeho dalšímu rozvoji, a to jak ty institucionální, které rozvoj omezují kvůli nevhodně nastaveným pravidlům hry, tak ty fyzické, které jsou v prostoru viditelné. Významně se zlepší komunikace a spolupráce mezi místní samosprávou a dalšími místními aktéry a zmizí řada problémových míst ve veřejném prostoru.
Kvalita života a spokojenost obyvatel
Potřeby obyvatel a jejich spokojenost budou prioritní, výhody plynoucí ze života v městském obvodu budou posilovány a negativa omezována. Městský obvod bude dlouhodobě a systematicky zlepšovat životní podmínky místních obyvatel.
Tahoun rozvoje
Celý městský obvod bude klíčovým kulturním, vzdělávacím a ekonomickým hybatelem rozvoje města Ostravy s funkčním přesahem do celého metropolitního regionu.Strategické cíle

Výstupem ročního plánovacího procesu pracovních skupin, strategického a realizačního týmu jsou čtyři strategické cíle, které tvoří jádro strategického plánu fajnOVA CENTRUM. Poznatky vzešlé z tohoto procesu byly obohaceny o poznatky z rozhovorů se stakeholdery, které rovněž sloužily jako analýza vnitřního prostředí úřadu městského obvodu MOaP. Naplňování těchto strategických cílů má obvodu zajistit realizaci Vize obvodu pro rok 2035.


Strategický cíl č. 1: Posílení role a funkce obvodu jako centra města a regionu
Cílem je zvýšit atraktivitu a vitalitu historického jádra a celého centra města Ostravy. Pro dosažení tohoto cíle bude aktivně podporována oblast kultury, jakož i sektory maloobchodu a služeb. Funkční veřejný prostor a pestrá dopravní nabídka napomohou k tomu, že funkce centra nebudou jen prostým součtem, ale součinem poskytující unikátní pozici městského obvodu v regionu.
11 opatření a 37 aktivit a projektůStrategický cíl č. 2: Atraktivní bydlení a zvýšení kvality života
Tento cíl má zajistit, že v městském obvodu bude dostatek kvalitního a dostupného bydlení pro všechny generace. Městským obvodem vlastněné byty jsou aktivem, z něhož profituje jak majitel, tak nájemníci. Vysoká kvalita života činí z obvodu dobrou adresu, která přitahuje nové obyvatele na jeho území. Městský obvod bude naplňovat parametry „města krátkých vzdáleností“.
17 opatření a 51 aktivit a projektů


Strategický cíl č. 3: Prvotřídní vzdělávání a užší zapojení komunit do rozvoje
Hlavním smyslem tohoto cíle je vytvořit takové podmínky v městském obvodu, aby se na jeho území nacházelo prvotřídní vzdělávání, které pomůže překlenout současné problémy městského obvodu a zároveň bude zrcadlit potřeby budoucnosti. V rámci cíle se počítá také s rozvojem místních komunit tak, aby byly naplňovány jejich různorodé potřeby. V konkrétní rovině budou komunity zapojovány do rozvoje městského obvodu a kultivace místního prostředí.
11 opatření a 39 aktivit a projektů

Strategický cíl č. 4: Městský obvod jako partner pro spolupráci
V rámci tohoto cíle je snahou dosáhnout takového stavu, kdy městský obvod bude vnímán jako vhodné místo pro investice soukromého sektoru a zároveň, kde budou místní občané mít možnost snadno komunikovat s úřadem městského obvodu a jeho vedením. Nezbytnou součástí cíle je i posilování spolupráce úřadu městského obvodu a vedení městského obvodu na projektech ostatních aktérů a zlepšení jeho absorpčních, plánovacích a realizačních kapacit.
7 opatření a 20 aktivit a projektů


Každý z těchto cílů obsahuje výše uvedený počet opatření, které jsou dále rozpracovány na úroveň typových PROJEKTŮ či AKTIVIT.


Aktuální dokumenty ke stažení