Jak plán vznikal


Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 – 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035 vstoupil v platnost dne 18. 5. 2022 a ke stažení je v sekci STRATEGICKÝ PLÁN.

Strategický plán, který vznikal v období od března 2021 až do února 2022, navazuje a dále rozvíjí Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na období 2017-2023 (fajnOVA).

Na vzniku strategického plánu fajnOVA CENTRUM se podílelo více než 1 500 osob z řad občanů, návštěvníků a významných osobností městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a města Ostravy. Při jeho vzniku bylo čerpáno z poznatků pracovních skupin, strategického týmu, výzkumů a šetření, které se týkají centra Ostravy.

Inicializační fáze

V této fázi bylo rozhodnuto o tom, že strategický plán pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zpracuje Ostravská univerzita, se kterou byla v březnu 2021 podepsána smlouva o dílo.

Základním východiskem pro přípravu a zpracování strategického plánu fajnOVA CENTRUM byla Metodika přípravy veřejných strategií vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj a hierarchicky nadřazené strategické dokumenty, zejména pak fajnOVA, ze které tento dokument vychází a ctí nastavenou terminologii a principy. Realizační tým dále čerpal z nejen osvědčených, ale i inovativních přístupů ke strategickému plánování z jiných sídel. Při přípravě strategie byla brána v potaz Vize prostorového rozvoje Ostravy z dílny Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) i místní Agenda 21 (MA21), ke které se MOaP hlásí od roku 2019 a Nová Lipská charta zdůrazňující význam měst v rozvoji lidské společnosti.

V inicializační fázi byl nejprve zformován strategický tým, který formálně dohlížel na přípravu strategie a od počátku určoval její směřování a dále byly vytvořeny tři tematické pracovní skupiny. Více o tom, kdo se na tvorbě podílel se dozvíte v sekci STRATEGICKÝ TÝM.


Analytická část


březen 2021 – září 2021

Analytická část strategického plánu fajnOVA CENTRUM vychází z dostupných dat o území městského obvodu, rozšířených o znalosti o území členů strategického týmu, pracovních skupin a osobností v rozhovorech. Významný vstup pak představují v analytické části odkazované studie, průzkumy a šetření.

Analytická část dokumentu se skládá z těchto kapitol: Profil městského obvodu; Bydlení a kvalita života; MOaP jako centrum Ostravy a kraje; Udržitelný rozvoj, životní prostředí a adaptace na změnu klimatu; Komunity a jejich potřeby; SWOT analýza městského obvodu.


Návrhová část


září 2021 – leden 2022

V rámci návrhové části byla vytvořena vize městského obvodu do roku 2035 a samotná mise strategie. Stanoveny byli 4 strategické cíle, které naplňují vizi a misi městského obvodu, navazují na strategický plán fajnOVA a na nadřazené koncepční a strategické dokumenty. Při jejich tvorbě byl brán v potaz rámec udržitelného rozvoje.

Každý strategický cíl byl doplněn o návrh konkrétních opatření a aktivit dále také o související projekty města Ostravy a dalších aktérů vycházející z akčního plánu fajnOVA.Implementační část

leden 2022 – únor 2022

Implementační část završila celé období tvorby strategického plánu. Na základě místních specifik, tedy zejména organizační struktuře na úřadě městského obvodu MOaP a pozici městského obvodu, jakožto centra města Ostravy a Moravskoslezského kraje, byl vytvořen plán implementace. Ten představuje klíčovou součást strategického plánu fajnOVA CENTRUM, neboť udává způsob jeho řízení a naplňování.

Dále byl v této části tvorby strategie nastaven její monitoring (sestava indikátorů, které je doporučeno sledovat) a průběžná a závěrečná evaluace strategie.

Podstatnou součástí implementační části je tvorba akčních plánů, které obsahují výčet projektů naplňujících strategický plán v daném období. První akční plán je vytvořen na období let 2022 – 2023, ale u následujících se již předpokládá jejich roční platnost.


Schválení plánu

Finální verze fajnOVA CENTRUM byla předložena orgánům městského obvodu a města Ostravy v následujících termínech:

  1. Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – souhlasné usnesení dne 28. 03. 2022
  2. Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – souhlasné usnesení dne 11. 04. 2022
  3. Rada města Ostravy – souhlasné usnesení dne 03. 05. 2022
  4. Zastupitelstvo města Ostravy – schválilo strategický plán fajnOVA CENTRUM svým usnesením dne 18.05.2022

V roce 2022 proběhlo rozšíření strategického plánu fajnOVA CENTRUM o výstupy z rozšiřující studie k oživení historického jádra městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz po období pandemie Covid – 19, která zahrnuje následující přílohy:

V roce 2023 proběhla aktualizace strategického plánu fajnOVA CENTRUM o rozšiřující studie k regeneraci části Přívoz a studii mapující vývoj městského obvodu MOaP dle sčítání lidu, domů a bytů.