Strategický tým

Kdo se podílel na tvorbě fajnOVA CENTRUM?

Celkově bylo do přípravy strategického plánu fajnOVA CENTRUM zapojeno v různých formách přes 1 500
osob z řad občanů, návštěvníků a významných aktérů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz i celého statutárního města Ostravy.

Strategický tým

Strategický tým formálně dohlížel na přípravu strategie a od počátku určoval její směřování. Byl tvořen zástupci vedení městského obvodu a Statutárního města Ostravy, ale i zástupci opozičních stran zastupitelstva městského obvodu. Nedílnou součástí strategického týmu byli i zástupci vedení Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a MAPPA, tedy institucí, které významně ovlivňují rozvoj městského obvodu.

Strategický tým se sešel třikrát v průběhu tvorby fajnOVA CENTRUM a bude nadále zapojen do přípravy akčních plánů strategického plánu fajnOVA CENTRUM a do jeho případných aktualizací.


Pracovní skupiny

Strategický plán se zaměřil na tři prioritní témata – Bydlení a kvalita života; Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako centrum Ostravy a kraje; Komunitní a udržitelný rozvoj. Ke každému z nich vznikla pracovní skupina, která se na svých jednáních zabývala i podtématy s hlavním tématem spojenými.

Každá z pracovních skupin byla sestavena ze zástupců odborné veřejnosti (organizace a odborníci, kteří se ve své činnosti zabývají daným tématem, případně osoby, které k němu mají co říci), čítala 20 – 30 členů a v průběhu tvorby strategie měla dvě osobní setkání.

Úkolem členů pracovních skupin bylo diskutovat a navrhovat rozvojové směry, typová opatření a konkrétní aktivity a projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů městského obvodu.


Osobnosti a významní místní aktéři – rozhovory

Významným vstupem pro analytickou část strategického plánu jsou realizované rozhovory s 34 významnými osobnostmi městského obvodu a celé Ostravy či se zástupci magistrátu, kraje, respektive krajského úřadu a starosty okolních městských obvodů (všichni jsou jmenovitě uvedeni v samotném strategickém plánu).


Realizační tým

Tým, který byl zodpovědný za zpracování fajnOVA CENTRUM (plánování, řízení procesu přípravy a přípravu a projednání podkladů a vstupů potřebných pro přípravu strategického plánu), byl tvořen zástupci Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a externího zpracovatele – Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

Veřejnost

Obyvatelé, ale i návštěvníci městského obvodu, byli zapojeni do tvorby strategického plánu prostřednictvím „Průzkumu mezi obyvateli a návštěvníky při přípravě strategického plánu fajnOVA CENTRUM“. Sběr dotazníků probíhal v září a říjnu 2021 a vyplnit jej bylo možné jak on-line, tak i ve fyzické podobě třeba na některých veřejných akcích (Den zdraví, Ostravský kompot, atd.). Dotazník vyplnilo celkem 1 351 osob.

Výsledky tohoto průzkumu jsou zapracovány do samotného strategického plánu a jejich podrobný popis je jednou ze samostatných příloh strategie – k nahlédnutí ZDE.

Kompletní výsledky průzkumu (očištěné o nevhodné výrazy a osobní údaje respondentů) jsou poté přístupné veřejnosti v podobě tzv. dashboardu, neboli interaktivního souboru s možností filtrovat si výsledky např. dle věkových skupin respondentů nebo jejich místa bydliště. Ke stažení ZDE.

V rámci tvorby strategie proběhlo také setkání tvůrců se zástupci místních komunit (zejména těch identifikovaných v rámci dotazníkového průzkumu) – cílem bylo získat podněty pro další rozvoj městského obvodu a pro zlepšení spolupráce právě s místními komunitami.

Do rozvoje městského obvodu se můžete stále zapojit i vy. Více se dozvíte v sekci ZAPOJTE SE.