Představujeme strategický plán fajnOVA CENTRUM – část 4.

Strategický cíl č. 4: Městský obvod jako partner pro spolupráci

Přinášíme představení čtvrtého strategického cíle městského obvodu pro roky 2022–2027, který je navržen v rámci strategického plánu fajnOVA CENTRUM.

Městský obvod si v rámci tohoto strategického cíle klade za cíl dosáhnout takového stavu, kdy bude vnímán jako vhodné místo pro investice soukromého sektoru, a zároveň, kde budou místní občané mít možnost snadno komunikovat s úřadem městského obvodu a jeho vedením. Nezbytnou součástí cíle je i posilování spolupráce úřadu městského obvodu a vedení městského obvodu na projektech ostatních aktérů a zlepšení jeho absorpčních, plánovacích a realizačních kapacit.

Tento strategický cíl dále rozvíjí prioritu B – Bohatství v lidech strategického plánu fajnOVA statutárního města Ostravy a jeho strategický cíl Zlepšit prostředí pro podnikání.

V rámci čtvrtého strategického cíle je navrženo celkem 7 opatření a 20 aktivit a projektů, jejichž realizací se městský obvod posune k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o následující opatření:

Patří zde například vzdělávání vedení obvodu a vedoucích pracovníků odborů úřadu městského obvodu v oblasti leadershipu a projektového řízení, nebo systematická evidence dat, jejich využití při plánování rozvoje městského obvodu a jejich zveřejňování.

Jedná se například o pravidelná setkávání s možnými investory, o investice do technické infrastruktury na území městského obvodu pro současné potřeby, o investiční přípravu stavebních pozemků na území městského obvodu. Konkrétně jde např. o hledání nového využití či investora pro zelenou plochu u křižovatky Muglinovská a Sokolská, a pro zelenou plochu Křižíkova za Hornickou poliklinikou, nebo o zjednodušení procesu pronájmu nebytových prostor městského obvodu pro malé a střední podnikatele.

Patří zde například rozšíření možností komunikace online formou mezi úřadem městského obvodu a občany, nebo širší využívání platformy Mobilního rozhlasu (Munipolis), který lze využít také pro sběr podnětů o problémových místech, nebo jako jeden z podkladů pro nové architektonické řešení veřejných prostor.

Jedná se o spolupráci s magistrátem a krajským úřadem při vyjednávání s velkými znečišťovateli ovzduší.

Kompletní strategický plán i jeho zkrácená 20stránková verze je ke stažení na www.fajnovacentrum.cz. Zde je k dispozici také mapa projektů a aktivit a zveřejňovány jsou zde také veškeré novinky strategického plánu se týkající.

Mgr. Petr Kuś (místostarosta): „Jedním z cílů strategického plánu našeho městského obvodu je zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání. Město Ostrava má dlouhou průmyslovou tradici velkých podniků, které zaměstnávaly tisíce našich občanů. Tato tradice je již na ústupu, ale některé změny na trhu práce se prosazují jen zvolna, a proto máme v rámci sektoru malých a středních podniků stále málo atraktivních nových míst. Změny můžeme dosáhnout nejen tím, že naše občany, začínající podnikatele, podpoříme různými projekty, inkubátory nebo třeba dostupností prostor sloužících k podnikání, ale také například podporou jejich vzdělávání, a to už od jejich mládí a studijních let. Tímto způsobem můžeme pomoci
ke vzniku úspěšných místních společností s ambicí a potenciálem růstu a expanze na mezinárodní trhy. Ve výsledku to bude mít vliv na konkurenceschopnost města a též jeho atraktivitu pro zahraniční investory.“

Konkrétní příklady komunikace a spolupráce s veřejností, které naplňují strategický cíl č. 4

Vedení Moravské Ostravy a Přívozu vítá, když se kdokoli z občanů zapojí do rozvoje obvodu, v němž žije, pracuje nebo studuje. Pokud toto setkání navíc přinese zpětnou vazbu, je spolupráce o to přínosnější. Zástupci vedení upřednostňují osobní setkání s občany například i při přípravě nejrůznějších projektů. Díky tomu se lidé mohli veřejně vyjádřit v několika posledních měsících hned k několika projektům, jako je regenerace sídliště Fifejdy a Šalamouna nebo úpravy parku Petra Bezruče a další. Veřejná projednávání za účasti zástupců obvodu organizovala také MAPPA, která lidem představuje postupně studie architektonické podoby různých částí obvodu, jako je Černá louka, bulvár 28. října, nám. Dr. Eduarda Beneše a další. Svými náměty mohl kdokoli přispět i do strategického plánu FajnOVA CENTRUM, který zde představujeme. O tomto tématu diskutovalo vedení obvodu s občany ve Dvoraně.

Na jaře letošního roku se zástupci vedení centrálního obvodu vydali hned čtyřikrát na setkání s občany. První se uskutečnilo v Přívozu, druhé na sídlišti Šalamouna, třetí na Fifejdách a poslední setkání na téma Budoucnost a současnost centra se uskutečnilo ve Dvoraně radnice. „Tato setkání nás utvrdila v tom, že je to krok správným směrem. Lidé kvitovali, že jsme vyrazili přímo k nim a byli ochotni naslouchat a diskutovat,“ říká starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka. Od roku 2019 zavedlo vedení obvodu moderní systém komunikace a informování občanů – mobilní rozhlas MUNIPOLIS. Jedná se především o rychlý způsob varování před krizovou situací, ale i o zasílání podnětů ze strany občanů co zlepšit, opravit, informace o pořádaných akcích radnice, apod.

A daří se oživit také společenský život v centru Ostravy. Po neplánované dvouleté pauze se znovu pořádají kulturní, sportovní a další společenské akce. „Do centra se vrátil velikonoční jarmark, oslavy Dne dětí, Férová snídaně, ale i úžasné Rozmarné slavnosti řeky Ostravice nebo Léto v Komenského sadech či Svatováclavský jarmark. Ožila také Malá Kodaň na Havlíčkově nábřeží, kde se pořádají oblíbené Trhy, co se hledají. Díky úzké spolupráci s naší příspěvkovou organizací Centrum kultury a vzdělávání přibylo i více akcí pořádaných přímo na naší radnici. Lidé sem mohli zavítat například v rámci Ostravské muzejní noci a letos poprvé pozveme širokou veřejnost na nádhernou adventní akci Andělé ve Dvoraně,“ zve všechny starosta Petr Veselka. „Na příští rok už nyní chystáme celodenní kulturní program zaměřený především na lokální subjekty s názvem Den MOaP, jehož cílem bude podpořit nejen místní kulturní zařízení, ale také neziskové organizace a různé mládežnické a sportovní spolky působící na území našeho obvodu. Těm se prostřednictvím prezentací jejich činností a představení jejich práce na akcích obvodu snažíme pomáhat Soubor Bílá holubice ve Dvoraně. celoročně.“