Představujeme strategický plán fajnOVA CENTRUM – část 3.

Strategický cíl č. 3: Prvotřídní vzdělávání a užší zapojení komunit do rozvoje

Pokračujeme v představování strategických cílů městského obvodu pro roky 2022–2027, které jsou navrženy v rámci strategického plánu fajnOVA CENTRUM.

Hlavním smyslem 3. strategického cíle, který si městský obvod v rámci strategického plánu stanovil, je vytvořit takové podmínky v městském obvodu, aby se na jeho území nacházelo prvotřídní vzdělávání, které pomůže překlenout současné problémy městského obvodu a zároveň bude zrcadlit potřeby budoucnosti. V rámci cíle se počítá také s rozvojem místních komunit tak, aby byly naplňovány jejich různorodé potřeby. V rámci tohoto cíle se také počítá se zapojováním komunity do rozvoje městského obvodu a kultivace místního prostředí

Strategický cíl č. 3 rozvíjí a navazuje na strategické cíle celé Ostravy – Být centrem prvotřídního vzdělávání a Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města.

V rámci třetího strategického cíle je navrženo celkem 11 opatření a 39 aktivit a projektů, jejichž realizací se městský obvod posune k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o následující opatření:

Podpora spolupráce mateřských a základních škol s Knihovnou města Ostravy, s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou a Knihovnou Ostravské univerzity pro zájmové a neformální vzdělávaní (podpora zvýšení gramotnosti a jazykových kompetencí, zvyšování zájmu a pěstování návyků ke vzdělávání a četbě, sociální interakce).

Městský obvod již v letošním roce začal s participativním rozpočtováním v základních školách a v budoucích letech by v něm rád pokračoval. Dále je cílem podpora výchovného poradenství na školách, kariérního poradenství žáků, ale třeba i další modernizace infrastruktury a tím zvyšování kvality vzdělávání.

Základem této aktivity je průběžné mapování potřeb místních komunit a pravidelná setkávání se s jejich zástupci. V budoucnu by měl také vzniknout Žákovský parlament městského obvodu. V současné době se také uvažuje o změně konceptu participativního rozpočtu, který by měl být v budoucnu zaměřen na větší projekty v lokalitách, které městský obvod trápí nejvíce.

Mgr. Jan Horák (Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit): „Zapojování veřejnosti do rozvoje městského obvodu je stále aktuálnějším tématem. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je již od roku 2019 členem programu místní Agenda 21, čímž se zavazuje nejen k udržitelnému rozvoji, ale právě také k většímu zapojování veřejnosti. Konkrétním příkladem jsou osvětové akce (Den Země, Den zdraví atd.) anebo participativní rozpočet Náš obvod. Vzhledem k tomu, že vychovávat aktivní občanskou společnost je potřeba již od útlého věku, tak se městský obvod rozhodl začít s participací již také na ZŠ.“

Toto opatření může být průběžně naplňováno například aktivitami, jako je podpora akcí ve veřejném prostoru malého rozsahu pořádané místní komunitou, vytvoření komunitního centra, které bude poskytovat zázemí pro místní komunity, využití vnitrobloků a veřejných prostor na sídlištích jako zázemí pro komunity např. skrze dotační program Tvoříme Prostor. Dále se nabízí vybudování psího parku, např. formou dočasného využití proluky či jiného nevyužívaného prostoru. Snahou by mělo být také zlepšení přístupnosti dětských a školních hřišť pro veřejnost a budování volnočasové infrastruktury v zázemí základních a mateřských škol jako prostoru pro sociální kontakty mezi rodinami žáků. Městský obvod se také v rámci tohoto opatření bude snažit o podporu sousedských vztahů v obytných zónách – posezení v obytných zónách, komunitní zahrady, grilovací místa. Zapomenout by se nemělo také na budování volnočasové infrastruktury v Přívoze ve spolupráci s místní komunitou.

Příkladem může být vytvoření prostor umožňujících nízkonákladovou tvorbu a prostor pro prezentaci umění.

Kompletní strategický plán i jeho zkrácená 20 stránková verze je ke stažení na www.fajnovacentrum.cz Zde je k dispozici také mapa projektů a aktivit a zveřejňovány jsou zde také veškeré novinky strategického plánu se týkající.

Ing. Rostislav Řeha (člen rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz): „V rámci strategického rozvoje obvodu nemůžeme opomíjet místní komunity – jsme moc rádi, že se nám pomocí provedeného dotazníkového šetření podařilo získat představu i o těch komunitách, které nejsou nikde oficiálně registrovány. Pro další rozvoj obvodu chceme s nimi spolupracovat, znát jejich názory a hlavně problémy, které je trápí. Jen jejich zapojením můžeme městský obvod dále rozvíjet. Příkladem zapojení komunit do spoluvytváření veřejného prostoru jsou například setkání s občany při projednávání revitalizace sídlišť Šalamouna a Fifejdy. Dalším příkladem jsou různé místní komunity, které stojí za projekty participativního rozpočtu, jako je discgolf nebo komunitní zahrádky.“

Konkrétní příklady realizovaných projektů, které naplňují strategický cíl č. 3

V letošním roce je v běhu již 3. ročník participativního rozpočtu Náš obvod. Celkem již bylo realizováno 7 projektů navržených občany. Zároveň byl v roce 2022 poprvé zaveden participativní rozpočet pro žáky na každé z osmi základních škol městského obvodu. Žáci si mohou navrhnout, odhlasovat a následně i zrealizovat projekty na rozvoj jejich školy.

Již několik let probíhá modernizace učeben v jednotlivých základních školách a postupné zajištění jejich bezbariérovosti. V roce 2019 to bylo například vybudování moderní učebny přírodních věd a multimediální učebny na ZŠ Zelená. V roce 2020 modernizace odborných učeben na ZŠ Gajdošova a ZŠ Nádražní nebo také vybudování učebny pěstitelských prací, vybavení jazykové laboratoře, učebny přírodních věd, kreativní dílny, multimediální učebny a učebny němčiny na ZŠ Gen. Píky. V roce 2022 byla dokončena modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Ostrčilova.

V současné době vzniká například Studie k řešení organizace školního stravování pro strávníky škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která bude obsahovat průzkum stávajícího stavu školních jídelen a výdejen a navrhne novou organizaci školního stravování pro strávníky škol městského obvodu.

Mgr. Alena Pataky (místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz): „Práce s komunitou je důležitá především při práci v sociálně vyloučených lokalitách a při práci s dětmi a mládeží. Příkladem dobré praxe sociální inkluze jsou aktivity střediska Don Bosco, kde se věnují dětem ze sociálně slabých rodin i dětem z dětských domovů. Středisko denně navštěvuje okolo šedesáti dětí. Trénují zde např. i mladí fotbalisté převážně z romských rodin, kteří slaví úspěchy takřka na každém zápase. Dalším příkladem sociální inkluze je program pro začleňování dětí různých národností do školního kolektivu, který se daří například na ZŠ Nádražní.“