Představujeme strategický plán fajnOVA CENTRUM – část 2.

Strategický cíl č. 2: Atraktivní bydlení a zvýšení kvality života

Pokračujeme v představování strategických cílů městského obvodu pro roky 2022 – 2027, které jsou navrženy v rámci strategického plánu fajnOVA CENTRUM.

Městský obvod si v rámci druhého cíle strategického plánu fajnOVA CENTRUM stanovil, že bude poskytovat kvalitní a dostupné bydlení pro všechny generace. Odvodem vlastněné byty jsou aktivem, z něhož profituje jak majitel, tak nájemníci. Vysoká kvalita života činí z obvodu dobrou adresu, která přitahuje nové obyvatele na jeho území. Cílem je také to, aby obvod naplňoval parametry „města krátkých vzdáleností“, což je koncept založený na tom, že obyvatelé mají všechny denní potřeby v blízkém okolí svého bydliště.

Strategický cíl č. 2 rozvíjí a navazuje na strategické cíle celé Ostravy – Oživit historické centrum města, Kultivovat prostředí pro život všech generací a Přiblížit město přírodě.

V rámci druhého strategického cíle je navrženo celkem 17 opatření a 52 aktivit a projektů, jejichž realizací se městský obvod posune k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o následující opatření:

Jedná se například o konkrétní aktivity rekonstrukce neobydlených a zastaralých bytů v majetku obvodu, vytvoření pasportu bytového fondu anebo hledání nových zdrojů externího financování na revitalizaci bytového fondu.

Vyčlenění bytů pro startovací bydlení mladých rodin, včetně vytvoření metodiky přidělování bytů na principu transparentnosti a nediskriminace, ale také případné rekonstrukce a modernizace stávajících sociálních služeb a možné vybudování nového domova s pečovatelskou službou.

Zde se jedná například o revitalizaci vybraných vnitrobloků a pokračující regenerace sídlišť.

Příkladem aktivit může být úprava rozmístění městského mobiliáře na ulici Poštovní pro pohodlný průchod chodců. Vhodnou aktivitou je také regulace „lesu dopravních značek“ nebo projekt „Na kole nebo pěšky do škol“ či zavádění tzv. školních ulic.

Revitalizace parků v městském obvodu, jako např. sadu B. Němcové, sadu Dr. Milady Horákové, parku Válečných veteránů nebo Mecnarovského sadu. Zlepšení přístupnosti břehů řeky Ostravice, doplnění oddechových a relaxačních prvků. Vytvoření ploch s vyšší četností úklidu v parcích určených pro posezení přímo na trávníku.

Využití uměleckých intervencí (např. mural art, legální plochy pro graffiti atd.) pro kultivaci a zviditelnění problémových prostorů.

Kompletní strategický plán i jeho zkrácená 20 stránková verze je ke stažení na www.fajnovacentrum.cz Zde je k dispozici také mapa projektů a aktivit a zveřejňovány jsou zde také veškeré novinky strategického plánu se týkající.

Ing. Miroslava Rychtáriková (Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit): „Bydlení a kvalita života jsou dvě spojené nádoby, na jejichž neustálé zlepšování se musí městský obvod zaměřovat, a které nejsou jedna bez druhé funkční. V případě, že bude mít městský obvod dostatek kvalitních a dostupných bytů pro všechny generace a podpoří to také kvalitou veřejných prostranství, nabídkou volnočasových aktivit a zaměřením se na zvyšování pocitu bezpečí, tak bude atraktivním pro stávající obyvatele a zároveň i přitažlivým pro obyvatele nové, příchozí.“

Konkrétní příklady realizovaných projektů, které naplňují strategický cíl č. 2

Zcela konkrétním příkladem projektů, které naplňují strategický cíl č. 2 a jsou také uvedeny v Akčním plánu strategického plánu fajnOVA CENTRUM na období let 2022-2023 jsou pokračující regenerace sídlišť Fifejdy II a Šalamouna. V roce 2022 je realizována XII. etapa regenerace sídliště Fifejdy, která se týká oblasti centrálního prostoru sídliště, ohraničeným ulicemi Gen. Janouška, Lechowiczova a areálem MŠO, Lechowiczova. V rámci regenerace sídliště Šalamouna je v tomto roce realizována 6. B etapa zahrnující rekonstrukci ulice Gajdošova – začíná ve styku s ulicí Hornických učňů a končí ve styku s ulicí Vítkovická.

Samozřejmostí jsou pokračující rekonstrukce bytových domů v majetku městského obvodu a dalším příkladem projektu, který byl v letošním roce úspěšně dokončen ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a naplňuje strategický cíl č. 2 je nové workoutové hřiště v blízkosti ZŠO, Gen. Píky.

Tematicky do tohoto strategického cíle zapadají také vítězné projekty participativního rozpočtu Náš obvod z roku 2021 – aktuálně připravovaná Relax zóna v Komenského sadech, Houpačka pro hendikepované, která je již v provozu v Dětském ráji II anebo aktuálně projektované discgolfové hřiště na ulici Hornopolní.

Ing. David Witosz (Místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz): „Díky promyšleným investicím a dobrému hospodaření s bytovým fondem v uplynulém volebním období můžeme i v dalších čtyřech letech realizovat projekty k naplnění cíle strategického plánu zaměřeného na dostupnost a atraktivitu bydlení, včetně zvýšení kvality života. Díky stovce nově zrekonstruovaných bytů jsme navýšili příjmy z bytového fondu o 18 milionů Kč. K tomu se přidá v příštím roce dalších zhruba 7,5 milionu Kč díky rozšíření bytového fondu MOaP o domy postavené nebo zrekonstruované magistrátem v našem obvodu v posledních 2 až 3 letech. Jsme rádi, že finanční prostředky z výnosu nájemného lze podle statutu města použít nejenom na zvelebování bytových domů, ale také na zkrášlení jejich okolí, tj. veřejného prostoru. Tím se zvýší kvalita bydlení stávajících obyvatel MOaP a zároveň vzroste přitažlivost centrálního obvodu pro nově příchozí rodiny i jednotlivce.“