Představujeme strategický plán fajnOVA CENTRUM – část 1.

Strategický plán je základní rozvojový dokument, který určuje směr, kterým by se měl městský obvod do roku 2035 rozvíjet. Zjednodušeně se jedná o pomůcku pro dlouhodobé plánování jeho rozvoje. Celkově bylo do přípravy strategického plánu fajnOVA CENTRUM zapojeno v různých formách přes 1 500 osob z řad občanů, návštěvníků a významných aktérů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz i celého statutárního města Ostravy. Zpracovatelem plánu byla Ostravská univerzita.

Výstupem ročního (březen 2021 až únor 2022) plánovacího procesu pracovních skupin, strategického a realizačního týmu jsou čtyři strategické cíle, které tvoří jádro fajnOVA CENTRUM. Poznatky vzešlé z tohoto procesu byly obohaceny o poznatky z rozhovorů s významnými aktéry v území. Naplňování těchto strategických cílů má městskému obvodu zajistit realizaci takzvané Vize obvodu pro rok 2035, která stanovuje, jak by měl městský obvod v budoucnu vypadat.

Vize městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do roku 2035 zní:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude v roce 2035 představovat atraktivní a živé centrum celého metropolitního regionu a bude tahounem rozvoje Ostravy. Bude městským obvodem s menším množstvím bariér bránicích jeho rozvoji a otevřený příležitostem. Díky vysoké kvalitě života bude narůstat počet a spokojenost jeho obyvatel.

Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity): „Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se do tvorby strategického plánu zapojili, sladit různé představy o tom, jak by se měl městský obvod dále rozvíjet, nebylo jednoduché. Nakonec se však podařilo vytvořit dokument, který by měl současnému, ale i budoucímu vedení městského obvodu být oporou v tom, aby se z centra Ostravy stalo atraktivní místo nejen pro život, ale i pro podnikání. Strategický plán je však pouze dokument, důležité bude, aby se s ním v následujících letech pracovalo, aby byl naplňován a věci se pohnuly tím správným směrem.“

V tomto a následujících třech článcích vás postupně seznámíme se všemi 4 strategickými cíli a tím, jakým způsobem je bude městský obvod naplňovat. Každý z těchto cílů obsahuje několik skupin typových opatření, které jsou dále rozpracovány na úroveň typových projektů či aktivit.

Strategický cíl č. 1: Posílení role a funkce obvodu jako centra města a regionu

Cílem je zvýšit atraktivitu a vitalitu historického jádra a celého centra města Ostravy. Pro dosažení tohoto cíle bude aktivně podporována oblast kultury, jakož i sektory maloobchodu a služeb. Funkční veřejný prostor a pestrá dopravní nabídka napomohou k tomu, že funkce centra nebudou jen prostým součtem, ale součinem poskytující unikátní pozici městského obvodu v regionu.

Strategický cíl č. 1 rozvíjí a navazuje na strategické cíle celé Ostravy – Propojit město uvnitř i se světem a Oživit historické centrum města. V rámci prvního strategického cíle je navrženo celkem 11 opatření a 37 aktivit a projektů, jejichž realizací se městský obvod posune k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o následující opatření:

V rámci tohoto opatření je jednou z aktivit městského obvodu rozšíření nabídky prostor pro předzahrádky a obecně zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu. Dále také například vytvoření uceleného a přehledného manuálu pro zábor veřejných prostranství nebo vytvoření cizojazyčného orientačního systému v centru města.

Zde zapadá například zlepšení údržby veřejných prostranství, ale i vytvoření koncepce nebo manuálu pro mobiliář městského obvodu.

V rámci tohoto opatření je zásadním bodem zejména analýza současného stavu proluk v městském obvodu a návrh postupu k jejich budoucímu využití.

Zde najdeme například chystané zavedení pravidelných setkání s místními podnikateli, navazování partnerství a sběr podnětů.

Například společný marketing místních maloobchodních a gastronomických podniků.

Jedním z navrhovaných projektů je doplnění městské tržnice se zaměřením na ovoce a zeleninu.

Zde je zaevidováno například přizpůsobení podmínek v historickém jádru pro využívání kol a koloběžek v pěší zóně nebo snaha zlepšit dopravní napojení pro pěší a cyklo k ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova.

Mgr. Ondřej Dostál (Magistrát města Ostravy, Odbor strategického rozvoje): „Jsem moc rád za to, že spolupráce na tvorbě strategického plánu městského obvodu probíhala se zapojením široké veřejnosti i odborníků a výsledný dokument byl vytvářen v úzké spolupráci se zástupci Magistrátu a vedení města. Díky tomu je plán fajnOVA CENTRUM přirozeně v souladu s tím, co reprezentuje značka fajnOVA a s cíli rozvoje města Ostravy – oživit historické centrum, lépe propojit obvod se svým okolím nebo posílit metropolitní funkce města.“