Finalizujeme rozšíření Strategického plánu fajnOVA CENTRUM

Společně s Ostravskou univerzitou, konkrétně s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, finalizujeme rozšíření Strategického plánu fajnOVA CENTRUM o studie, které budou věnovány regeneraci Přívozu a mapovat vývoj MOaP dle sčítání lidu, domů a bytů.

K této aktualizaci byla realizována celkem tři setkání pracovní skupiny Přívoz, jež byla tvořena zástupci soukromého, veřejného a neziskového sektoru, zástupci umělecké scény a místní komunity. Závěrem těchto setkání byla opatření týkající se fyzické, environmentální, ekonomické a sociální regenerace, která budou zapracována do finální verze strategického plánu. Zástupci pracovní skupiny se také shodli na tom, že obyvatelé Přívozu nevnímají Přívoz jako vyloučenou lokalitu, ale zanedbaný veřejný prostor, fyzické bariéry a nedostatek zeleně přispívají k image sociálně vyloučené lokality. Místní vnímají Přívoz jako místo, na které se v Ostravě zapomíná a podle zástupců pracovní skupiny je nutná participace, jak v plánování, tak i v realizování projektů v této oblasti.

Dne 9.10.2023 proběhlo setkání Strategického týmu, který je tvořen zástupci vedení městského obvodu MOaP, města Ostravy, dále zástupci opozičních stran zastupitelstva městského obvodu, zástupci vedení Ostravské univerzity, VŠB-TUO a MAPPA. Na tomto setkání byly prezentovány datové výstupy, konkrétně mapa dostupnosti zeleně, dvě majetkové mapy a mapa zobrazující socioekonomický deprivační index, první opatření vzešlá ze setkáních pracovních skupin a další postup finalizace. Aktuálně probíhá práce na textaci celého projektu, následně dojde k nasdílení online rozšíření strategického plánu k připomínkám a odevzdání studie do 31.10.2023.